Udělejte radost a věnujte DÁRKOVÝ POUKAZ do Divadla Kampa

dárkový poukazk dispozici jsou dvě varianty poukazů (na 3 vstupenky nebo na 6 vstupenek). Podrobnosti
s možností objednání
zde.

Všeobecné a obchodní podmínky upravující prodej vstupenek na kulturní a jiné akce
pořádané nebo zajišťované společností Divadlo Kampa o.p.s.

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a jiné akce (dále jen “akce”) prostřednictvím webových stránek společnosti Divadlo Kampa o.p.s., IČ: 26559625, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O vložka 1413 (dále jen “Divadlo Kampa” nebo “divadlo”), a to prostřednicím webového portálu www.divadlokampa.cz nebo na pokladně a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

II. Vznik smluvního vztahu

 1. Zakoupením vstupenek vzniká přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny, a to bez udání důvodu.
 2. Divadlo prodává vstupenky následujícím způsobem:
  • Přímý prodej v pokladně Divadla Kampa na adrese Nosticova 2a, 110 00 Praha 1.
  • Online prodej prostřednictvím webového portálu www.divadlokampa.cz. (Práva ze vstupenky lze uplatnit předložením zákazníkem vytištěné elektronické vstupenky nebo jejím předložením na mobilním zařízení nebo tabletu resp. předložením přiděleného jedinečného identifikačního čísla nebo QR kódu)

  • Prodej na fakturu nebo převodem na základě rezervace. Tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrady vstupenek na základě pokynů v rezervaci nebo na faktuře
 3. Za vstupenku dle těchto podmínek se považuje i tzv. „Dárkový poukaz“. Dárkový poukaz opravňuje držitele jedinečného identifikačního čísla Dárkového poukazu k rezervaci určitého druhu Vstupenek v předem stanovené hodnotě a na předem stanovené akce. Dárkový poukaz je zároveň Vstupenkou na rezervovanou akci.

III. Ceny

 1. Cena vstupenek je uvedena bez DPH, neboť společnost Divadla Kampa o.p.s. ke dni vydání těchto podmínek není plátcem DPH. V případě, že se Divadlo Kampa stane plátcem DPH bude k uvedené ceně připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 2. Zákazník je povinen, chce-li uplatnit nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu při osobní koupi na prodejním místě při vstupu na akci příslušné pořadatelské službě. Ceník na jednotlivé akce a podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu www.divadlokampa.cz nebo je k nahlédnutí v pokladně divadla. Otevírací hodiny pokladny jsou uvedeny na webovém portálu www.divadlokampa.cz.

IV. Prodej vstupenek prostřednictvím webového portálu

 1. Popis služby
  • Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webového portálu (dále jen “služba”). 

  • Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek (min. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, email) a následně zaplatit příslušnou částku v hotovosti na prodejním místě, prostřednictvím on-line platby nebo bankovním převodem.
  • Prostřednictvím webového portálu lze na jednu rezervaci nebo objednávku rezervovat nebo objednat maximálně 10 Vstupenek na jednu Akci v různých cenových kategoriích.
 2. Internetová rezervace 

  • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit rezervační formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v rezervačním formuláři. V případě registrace zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Divadla Kampa a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen. 

  • Zákazník rezervuje vstupenky na volná místa požadované akce včetně možných nabízených slev. 

  • Zákazník je povinen před finálním odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

  • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. 

  • V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, přidělí systém číslo rezervace. Toto rezervační číslo (internetová rezervace) včetně celkové ceny vstupenek je zákazníkovi sděleno formou zprávy zaslané elektronickou poštou. 

  • Internetová rezervace má časově omezenou platnost. Pokud není uvedeno nebo sděleno zákazníkovi jinak nebo nic, jedná se o 14 kalendářních dní. Po tuto dobu systém garantuje zákazníkovi rezervovanou vstupenku, poté rezervace pozbývá platnosti.
 3. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby
  • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit rezervační formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v rezervačním formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Divadla Kampa a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen. 

  • Zákazník vybírá z nabízených akcí a nakupuje vstupenky na volná místa v sálu na požadované akce včetně možných nabízených slev. 

  • Zákazník je povinen před finálním odesláním požadavku na koupi vstupenky překontrolovat správnost vytvořené objednávky. 

  • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. 

  • Stisknutím tlačítka „ZAKOUPIT“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou nebo jiným zvoleným způsobem (bankovním převodem) prostřednictvím internetu. Po dokončení platební operace je zákazník automaticky vrácen na webový portál. 

  • Po úspěšném dokončení online platby kartou bude zákazníkovi odesláno potvrzení o přijetí platby spolu s e-vstupenkou s jedinečným číslem a QR kódem. E-vstupenku možno vytisknout a předložit ke kontrole při vstupu na akci případně lze předložit přidělené číslo či QR kód dle předchozí věty, a to po nastavení ověřovacího kódu a volbě vyzvednutí uhrazených vstupenek na Pokladně Divadla Kampa.
  • Při platbě bankovním převodem přijde prostřednictvím e-mailu zákazníkovi potvrzení o zakoupení vstupenky ve chvíli, kdy peníze dorazí na bankovní účet divadla (může trvat i několik dní). Spolu s potvrzením obdrží zákazník e-vstupenku, kterou je nutno vytisknout a předložit ke kontrole při vstupu na akci případně lze předložit přidělené číslo či QR kód dle předchozí věty, a to po nastavení ověřovacího kódu a volbě vyzvednutí uhrazených vstupenek na Pokladně Divadla Kampa.
 4. Rezervace Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (internetová rezervace) je službou Divadla Kampa garantující Zákazníkovi možnost koupě daného druhu Vstupenky po sdělení rezervačního čísla na Pokladně Divadla kampa, a to po dobu časově omezené platnosti rezervace. Cena rezervované Vstupenky uvedená na Webovém portálu a v emailovém potvrzení o rezervaci je (na rozdíl od služby Dárkový poukaz) platná pouze v den rezervace a může se v době vyzvednutí rezervované Vstupenky v jiný den lišit od ceny Vstupenky uvedené v okamžiku její rezervace v závislosti na vývoji cen vstupenek na Akci.
 5. Hromadné objednávky a rezervace Vstupenek (ve větším množství než 10 kusů), objednávky a rezervace pro držitele průkazu ZTP/P – vozíčkáře, případně ostatní držitele průkazu ZTP/P a ZTP, studenty a seniory, objednávky vstupenek ze zahraničí, úpravy objednávek a rezervací spočívající v navýšení rezervovaných míst, nebo v případě, že zákazníkem je osoba odlišná od spotřebitele, lze učinit prostřednictvím call-centra Divadla Kampa v pracovní dny pondělí a pátek od 9:00 do 13:00 hodin a v úterý, středu a čtvrtek od 16:00 do 18:30 hodin na telefonním číslech 776 44 77 44, případně písemně na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Náklady na prostředky komunikace na dálku při užití Webového portálu a call-centra se neliší od základní sazby stanovené poskytovatelem telekomunikačních služeb a nese je zákazník.
  Písemné objednávky mají formu závazné nabídky k uzavření smlouvy těchto obchodních podmínek a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných vstupenek se specifikací dané akce a úplné identifikační a fakturační údaje odběratele. Okamžikem akceptace nabídky zákazníka ze strany divadla je smlouva dle těchto všeobecných obchodních podmínek v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je cena za vstupenky splatná do 7 dnů od uzavření příslušné smlouvy o účasti na akci vstupenky budou Zákazníkovi odeslány po uhrazení jejich ceny dohodnutým způsobem platby.

V. Osobní údaje 


 1. Osobní údaje 

  • Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Divadlo Kampa shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Divadlo Kampa prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Společnost VOGO web atelier (zajištující rezervační a pokladní systém) je oprávněna pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
  • Divadlo Kampa shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost Divadlo Kampa oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Zákazníka.
  • Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na Webovém portálu nebo při jiném využití služeb prodejního systému uděluje Zákazník společnosti Divadlo Kampa souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování fungování prodejního systému, resp. konaných akcí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.
  • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Divadlo Kampa nebo na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zákazníkovi náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že společnost Divadlo Kampa provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Divadlo Kampa o vysvětlení nebo může požadovat, aby společnost Divadlo Kampa odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení společnosti Divadlo Kampa.
 2. Bezpečnost dat
  • Divadlo Kampa nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy tratících osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti společnosti a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky místa konání akce
  • Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou. 

  • Změna programu vyhrazena. 

 2. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek 

  • Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotlačena. 

  • Divadlo Kampa si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny. 


Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7.12. 2015. 


REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Předmět reklamačního řádu

 • Reklamační řád stanoví postup zákazníka a Divadla Kampa v případech, kdy přes veškeré úsilí divadla, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce a případně jiné akce. 


II. Prodej vstupenek 


 • Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce. 

 • Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje. 


III. Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace 


 • Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému vytištění všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo na prodejním místě, kde byl prodej vstupenek realizován. 
Zákazník povinen uplatnit nejpozději v den konání Akce, a to s obsluhou Pokladny Divadla Kampa nebo po telefonické domluvě na 776 447 744 nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Není-li technicky možné reklamaci dle výše uvedeného postupu provést, je obsluha prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze prodejního místa vydanou vstupenku (vstupenky). 


IV. Vracení vstupenek 


 • Při změně či zrušení akce mže zákazník do 7 dnů od data, kdy se měla akce konat, žádat výměnu vstupenek na jinou akci (ve stejné cenové hodnotě), nebo vrácení vstupného. Nebude-li stanoveno jinak, provádí se výměna či vrácení vstupenky (vstupenek) na pokladně Divadla Kampa, Nosticova 2a, 110 00 Praha 1.
 • Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek 
na prodejním místě, na webovém portálu www.divadlokampa.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky. 


V. Účinnost reklamačního řádu 


 • Reklamační řád je závazný pro zákazníka Divadla Kampa. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 • Reklamující souhlasí s tím, že Divadlo Kampa vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace. 


Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 7.12.2015.